Menu

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Vavre s.r.o. SARL, Železničiarská 290/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 47 529 989, ako prevádzkovateľ za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je spoločnosť Vavre s.r.o. SARL, Železničiarská 290/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 47 529 989, DIČ: 2023980002.

I. Kategórie osobných údajov:

Pri nákupe zhromažďujeme tieto údaje:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo,
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb.

II. Dôvod zhromažďovania a spracovávania Vašich osobných údajov.

 • Nákup tovarov – pri spracovávaní objednávky sú potrebné Vaše údaje, aby sme objednávku vybavili a doručili v poriadku
 • Komunikácia – pri individuálnom spracovaní objednávky je potrebné presne špecifikovať objednávku a to prostredníctvom komunikácie s Vami
 • Pri otázkach o dostupnosti
 • Používateľský účet
 • Dôvodom je tiež zasielanie obchodných oznamov a výkon marketingových aktivít.

III. Zabezpečenie osobných údajov

Máme zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Prístup do užívateľského konta je iba po zadaní hesla.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 • Údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
 • Osobné údaje nevyhnutné pre plnenie všetkých našich povinností spracovávame podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu najmenej 10 rokov. ( faktúry, daňový doklad)

V. Práva v súvislosti o ochranou vašich osobných údajov.

 • Právo na prístup k svojím osobných údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Po tomto odvolaní budú vaše osobné údaje vymazané
 • Vzniesť námietku proti spracovaniu

Odoslaním objednávky dávate súhlas, že ste sa oboznámili s podmienkami na ochranu osobných údajov a že prijímate tieto podmienky ochrany osobných údajov.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018